logo

_
Missie en visie OCMW Menen

Missie

MISSIE
“Het OCMW verzekert die dienstverlening die nodig is om elke persoon in de mogelijkheid te stellen een waardig leven te leiden. Wij hebben extra aandacht voor wie het moeilijker heeft in onze samenleving”

VISIE
Als lokaal openbaar bestuur organiseert het Menense OCMW dienstverlening voor iedereen die in Menen woont, met bijzondere aandacht voor mensen met minder welzijnskansen, dit alles binnen zijn wettelijk kader.

Onze dienstverlening stelt de menselijke waardigheid centraal: daaronder valt streven naar de hoogst mogelijke graad van autonomie of zelfredzaamheid en heeft brede deelname aan en integratie in onze samenleving als doel. Daarvoor ontwikkelen we een kwaliteitsvol aanbod op maat van de Menense inwoners en op maat van de hulpvrager.

We proberen altijd zo snel mogelijk een antwoord te geven op structurele welzijnsproblemen en proberen ze liefst nog vóór te zijn. We schrikken er immers niet voor terug om voortrekker te zijn bij nieuwe initiatieven. We investeren daarom ook in studie, onderzoek en analyse.

Onze dienstverlening kunnen we enkel aanbieden dankzij onze professionele medewerkers. Zij vormen hierin onze belangrijkste troef. In die zin is het belangrijk een eigentijds en welzijnsgericht personeelsbeleid te voeren. Diversiteit vinden wij belangrijk in zowel ons personeelsbeleid als ons doelgroepenbeleid. We doen ook een beroep op vrijwilligers en werken samen met partners en verenigingen die naast en samen met ons actief zijn op het werkveld.

De relatie met onze klanten is gebaseerd op wederzijds respect en is er één van wederzijdse rechten en plichten zonder discriminatie op basis van religie, overtuiging, nationaliteit, herkomst, geslacht of huidskleur, ras, kleur, taal, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte of andere status. We streven ernaar om op een duidelijke manier zowel intern als extern goed en vlot te communiceren. Wij zijn vriendelijk in contact met onze klanten en streven naar een ruime klantentevredenheid. Wij proberen op een actieve manier samen te werken met de hulpvrager en hem/haar de nodige inspraak te bieden.

We wensen de vooropgestelde doelstelling te realiseren via het voeren van een verantwoordelijk financieel beleid met een realistische kostenbeheersing.